Skoči na glavno vsebino

STROKOVNA EKSKURZIJA V BERLIN

 

  

Strokovni delavci Mladinskega doma Jarše so v lastni organizaciji in s sofinanciranjem iz programa Erasmus+ obiskali organizacije s področja mladinskega dela v Berlinu. Objavljamo pregled obiskanih organizacij in poglavitne stvari, ki smo jih izvedeli.

 

 1. 6. 2022: Off Road Kids https://offroadkids.de/

Off Road Kids je humanitarna organizacija, ki obstaja od leta 1993 – sprva kot društvo, danes pa kot fundacija za pomoč brezdomcem od 16. do 27. leta starosti. Organizacija ima pet izpostav po Nemčiji, in sicer v Berlinu, Hamburgu, Kölnu, Dortmundu in Frankfurtu.

Načini izvajanja pomoči:

 • osebno svetovanje pet dni v tednu;
 • on-line svetovanje dvakrat na teden;
 • street work – omogočanje osnovne zdravstvene oskrbe in svetovanje, kje lahko brezdomci dobijo raznovrstno pomoč.

Brezdomci se lahko v centru tudi umijejo, operejo oblačila ali pa samo spijejo čaj. Udeležba v programu je prostovoljna.

Svetovanje vključuje pomoč, ki jo uporabniki potrebujejo in je tako individualno prilagojena. Svetovalci uporabnike spremljajo v določene ustanove, kot so zavod za zaposlovanje, center za socialno delo in druge ustanove, kjer lahko brezdomci pridobijo pomoč.

Je nizko pražni program, uporabnike sprejemajo takšne, kot so, ne glede na problematiko, soc. okolje, nacionalnost …

Zelo uspešen je program svetovanja on-line. Večina uporabnikov se po prvem on-line stiku na osnovi povabila svetovalcev ali lastne želje osebno oglasi v njihovih prostorih. Povečuje se število on-line svetovanja in s tem tudi osebnega svetovanja.

Posebnost: paket osnovnih pripomočkov.

Tisti, ki iščejo pomoč in si jo želijo, jo dobijo. Program temelji na prostovoljni osnovi, so vedno na strani uporabnika in ga ne silijo v nekaj, česar sam ne želi oz. za kar ni pripravljen.

Razlogi za brezdomstvo:

 • večinoma težave v domačem okolju/družini;
 • nimajo vrstniške podpore oz. prijateljev;
 • osebnostne/psihološke težave;
 • zloraba drog;
 • po 18. letu jih starši postavijo na cesto – povečanje takih primerov po koroni;
 • prenehanje izobraževanja zaradi izgube službe – korona;
 • premalo stanovanj in posledično previsoke cene stanovanj – to je tudi velik problem pri drugih mladih, tudi šolajočih in zaposlenih – cene m2 od 15 do 20 EUR.

Težave v času korone: veliko postaj je bilo zaprtih, ni bilo turistov, kar je pomenilo manjši finančni prihodek od beračenja in vračila steklenic.

Program financirajo donatorji, mdr. nemške železnice.

Sistem državne pomoči je zelo kompleksen in razdrobljen, zato se mladi s težavami težko znajdejo v sistemu – pomoč svetovalcev. Posamezne državne institucije se otepajo odgovornosti in prelagajo naloge/odgovornosti na druge. Vključeni so v medresorske skupine, da bi omogočili ustrezno in hitro pomoč.

Št. svetovanja:

 • osebno: 100 aktivnih primerov/leto
 • 10–15 primerov on-line svetovanja na dan

Za on-line svetovanje so oblikovali svoj program, ki jim omogoča večjo varnost, fleksibilnost in poenostavljen način dela.

Svetovalci so vključeni v supervizijske skupine, si nudijo medsebojno pomoč in so se naučili postaviti mejo pred profesionalnim in zasebnim življenjem.

 1. 8. 2022: Berliner Notdienst Kindershutz (https://www.berliner-notdienst-kinderschutz.de/index.html)

Organizacijo Berliner Notdienst Kindershutz nam je predstavil g. Peter Brennan, po poklicu socialni delavec. Center je občinska ustanova, ki pa jo financirajo država in donatorji. Je finančno dobro stoječa, financiranje ni odvisno od števila uporabnikov.

  

Center ima nastanitveni center, tj. nizkopražni program, kjer velja edino pravilo, da v prostorih niso dovoljene droge in orožje. Center se odpre in zapre ob določeni uri.

Center nudi 16 postelj, kjer lahko mladi med 14 in 21 letom obeh spolov prespijo, se oprhajo in operejo obleke. Svetovanje ni pogoj za omenjene storitve.

Ob prihodu v center si morajo uporabniki postlati posteljo, če želijo, se oprhajo (različni principi delavcev glede konfrontacije ob zahtevi po prhanju) in dobijo tudi večerjo.

Sistem omogoča določeno število spanj brez plačilo, kar se je s korono spremenilo in se je število brezplačnih spanj povečalo – določene kvote na mesec glede mladoletnih in polnoletnih.

Uporabniki imajo enkrat na teden možnost medicinske pomoči, ki jo nudi medicinska sestra. Na voljo imajo tudi odvetniško pomoč, če jo potrebujejo. Vsako nedeljo center obišče zdravnik, ki tudi cepi.

Terensko delo: na Alexanderplatzu in Warschaw Strasse – socialni delavci pripeljejo z dvema kombijema do uporabnikov na omenjenih lokacijah topel obrok in nudijo svetovanje. Je več ponudnikov teh storitev, ki se med seboj usklajujejo, kdaj kdo ponujajo pomoč.

Dnevni program: udeležba je prostovoljna, pomembna vrednota je, da ne delujejo proti volji otrok/mladostnikov. Zato s starši, soc. delavci oz. drugimi ustanovami komunicirajo vedno ob prisotnosti uporabnika in z njegovim soglasjem – prepuščanje odgovornosti uporabnikom.

Svetovalna podpora je namenjena torej tistim, ki si jo želijo. Usmerjajo jo v zmanjšanje uporabe drog, pomoč pri urejanju namestitve/sobe/stanovanja. Omogočajo podporo pri komunikaciji z oddelkom za mladoletnike, s svetovalnimi delavci in tudi šolo – vse v soglasju z uporabniki in ob njihovi fizični prisotnosti.

Razlogi za beg od doma so težave v domačen okolju,  rejništvu, zavodu …

Delavci opažajo povečanje števila mladih z vedenjsko-čustvenimi in osebnostnimi težavami zaradi uporabe različnih drog, med uporabniki se povečuje število transspolnih oseb.

 

 1. 8. 2022: Hilfe-Fur-Jungs (Projekt – Subway) www.subway-berlin.de

Sprejela sta nas Sophia in Nick in nam na začetku podala nekaj informacij o organizaciji ter njenem delu. HILFE-FÜR-JUNGS je organizacija, ki je bila ustanovljena leta 1992, leta 1994 pa se je še nekoliko razširila in preoblikovala. S projektom SUBWAY in še nekaterimi drugimi pa skrbi in pomaga moškim spolnim delavcem. Svoje enote ima po večjem delu Nemčije. V organizaciji je zaposlenih 25 sodelavcev, ki pa opravljajo različna dela: od svetovanja v prostorih dnevnih centrov, do uličnega dela, kjer opravljajo preventivno in tudi intervencijsko delo, prav tako pa skrbijo za dnevni center in njegove uporabnike. 

Nick in Sophia sta nam povedala, da v dnevni center dnevno prihaja od dveh do dvajset moških različnih starosti. Največ jih je starih okoli 18 let, nekateri pa so tudi še mladoletni. Nick in Sophia sta poudarila, da je največja težava jezikovna bariera. Spolni delavci, ki obiskujejo njihov center, navadno niso iz Nemčije oz. ne govorijo nemško, največ jih je iz Romunije in Južne Amerike. Vsi pa pridejo v dnevni center s podobnimi nameni: tukaj lahko operejo oblačila, dobijo hrano in se oprhajo (vse je namreč brezplačno). Prav tako imajo v dnevnem centru nekaj ležišč za dnevni počitek. Enkrat tedensko je v dnevnem centru prisoten tudi brezplačen zdravnik in takrat je število uporabnikov še bistveno večje.

V sklopu dnevnega centra nudijo tudi psihosocialno pomoč in svetovanje, saj spolni delavci doživljajo veliko slabih izkušenj, travm, med drugim tudi posilstev. Naloga zaposlenega je, da se z uporabnikom pogovori, če ta želi. Če je bil uporabnik zlorabljen, na željo uporabnika oddajo prijavo za spolno nasilje (zlorabo lahko prijavijo kar on-line). V primeru mladoletnih uporabnikov je prijava zlorabe obvezna, saj to od njih zahteva zakon.

Namen delovanja zaposlenih je, da uporabnikom poizkušajo urediti boljše razmere za življenje, po potrebi jim nudijo tudi daljše terapije. Prav tako v dnevnem centru organizirajo pogovore o spolnosti, preventivi, higieni in drugih zanje pomembnih temah. 

V Nemčiji je prostitucija od leta 2004 legalna in zato je spolne delavce še težje zaznati, zaradi tega je poudarek v organizaciji predvsem na uličnem delu, kjer skušajo zaposleni (najmanj po dva) doseči spolne delavce. Delijo jim toaletne torbice s higienskimi pripomočki in zaščitnimi sredstvi, to je tudi orodje za nadaljnji pogovor in povabilo v svoje prostore. Poleg uličnega dela HILFE-FÜR-JUNGS sodeluje še z mnogimi drugimi organizacijami, ki se ukvarjajo s podobnimi temami. Prav tako v sklopu organizacije izvajajo pomoč oz. delo z družino spolnega delavca, kar pa je dolgotrajen proces. Prav tako v sklopu organizacije izobražujejo pedagoške delavce, da bodo tudi ti bolj osveščeni.

V zaključku sta Nick in Sophia spregovorila še o financiranju, ki je po večini zagotovljeno z državnimi sredstvi, nekaj sredstev pa pridobijo tudi iz projektov. Glede skrbi za zaposlene oba poudarita, da imajo mesečne supervizije, prav tako pa tudi tedenske sestanke znotraj organizacije, ki pa so velikokrat tudi sproščujoči dogodki, saj to nujno potrebujejo. Povzela sta, da je skrb za zaposlene zelo pomembna, saj delo nikakor ni lahko. Ob koncu sta nas peljala še po prostorih dnevnega centra.

 1. 8. 2022: Gangway (Projekt »Startpunkt«) https://gangway.de/teams/startpunkt-uebergangsbegleitung-aus-der-haft/

»Startpunkt« projekt je svetovanje in pomoč pri pripravi mladih moških na odpust in življenje po prestajanju zaporne kazni. Gre za nizkopražni program pomoči.

Vključena populacija: 14–24 let.

Osebje: štirje  socialni delavci.

Projekt je nastal 2011 leta in je kot ideja izšel iz uličnega dela z mladimi klikami prestopnikov oziroma dela s tolpami v Berlinu. Osnovni princip delovanja je še vedno terensko in ulično delo. Osredotočeni so predvsem na mlade, ki so v obravnavi v priporu ali na prestajanju zapornih kazni. Spremljajo tako tiste s prestano zaporno kaznijo in tiste, ki niso bili obsojeni po preiskovalnem zaporu, saj gre za populacijo z enakimi težavami. Večino obravnav opravijo z osebami, ki imajo dve leti ali manj zaporne kazni, saj je to tudi populacija, ki se pretežno odloča za ponujeno pomoč. Večina pa so zaradi narave prestajanja kazni in osebnostne ter starostne strukture to mladi med 18. in 21. letom starosti.

 

Svetovalno delo začnejo tri mesece pred odpustom, le pri težjih prestopnikih šest mesecev prej. Spremljajo jih tudi do dobe enega leta po odpustu. Pri tem se osebe same odločijo za obliko pomoči in to izrazijo pred odpustom, o čemer jih obvestijo vodje enot v zaporu. Osnovno področje delovanja je funkcionalno opremljanje oseb z namenom lažjega vključevanja v običajno okolje. Tako je njihovo začetno delovno okolje pisarna, ki jo imajo na oddelkih v zaporu.

 

Priprava na odpust vključuje nekatere običajne korake pri odpustu:

– sodelovanje z vodjem (vzgojnim) v zaporu,

– spremstvo pri izhodih pred odpustim (npr. urejanje dokumentov na uradih),

– stiki pri iskanju stanovanja ali namestitve za bivanje,

– stiki z rehabilitacijskimi centri (droge),

– obisk Gangway pisarne in drugo.

 

Po odpustu iz zapora ohranijo stike in nudijo podporo na vseh potrebnih področjih. Nudijo jim svetovanje na terenu, pretežno v njihovem okolju. Tako delujejo po celotnem področju mesta Berlin.

 

Mladi se lahko obrnejo na svetovalca za pridobivanje sredstev za preživetje v višini med 50 do 100 €, ki so namenjene osnovnim potrebam (karta za vlak, hrana ipd.). Občasno jim priskrbijo tudi oblačila.

 

Projekt na leto obravnava med 100 in 140 oseb. V desetih letih so skrbeli za okoli 1000 oseb, ki so potrebovali redno podporo ali pa krajše intervencije. Od vseh, ki so se odločili za sodelovanje, jih 90 % ostane v stiku s svetovalci, 65% pa jih ohranja odnos s koriščenjem pomoči. Osnovni princip delovanja strokovnega dela pa sta zaupnost v odnosu in sprejemanje.

 

 1. 8. 2022: GANGWAY (Team Marzahn) https://gangway.de/teams/marzahn/

Gangway je organizacija, ki že od leta 1990 deluje na področju ”klasičnega” uličnega dela in ima 20 ekip na področju Berlina. Obiskali smo enoto Marzhan, ki deluje v velikem blokovskem naselju na vzhodu Berlina. Veliko mladostnikov prihaja iz družin priseljencev (Nemci iz bivše SZ, Sirci, Afganistanci, Ukrajinci …). Financira jih država, lokalna skupnosti in donatorji.

 

Gostila sta nas Sindy Seeber in Thomas Mehwald, ki imata veliko izkušenj na tem področju. Zaposleni so sicer trije, poleg njiju še Uwe Heide.

Ukvarjajo se s populacijo mladih med 14. in 27. letom. Cilj dela je podpreti uporabnike, da vzamejo življenje v svoje roke.

 

Metode dela in cilji pri obravnavi mladih

 • Obisk mladih ali navezovanje stikov v javnem prostoru.
 • Grajenje zaupanja in medsebojnih odnosov.
 • Začeti s potrebami mladih in jih podpirati pri zastopanju njihovih interesov.
 • Socialno učenje v skupinskem in projektnem delu, v politični vzgoji, kulturnih in športnih dejavnostih.
 • Prostočasno in izkustveno izobraževanje.
 • Začetek medkulturnih in mednarodnih srečanj.
 • Usposabljanje proti nasilju in pridobivanje socialnih veščin.
 • Krepitev samoodgovornosti, omogočanje samoorganizacije.
 • Podajanje vrednot in uvajanje izobraževalnih procesov.
 • Zagotavljanje individualne podpore in pomoči – svetovanje in intenzivna podpora pri posameznem primeru.
 • Napotitev na nadaljnjo pomoč.
 • Razvoj poklicnih perspektiv.
 • Podpora procesom (re)socializacije.
 • Reševanje konfliktov v javnem prostoru.
 • Delo v lokalni skupnosti, odborih in odnosih z javnostmi ter sodelovanje in povezovanje z drugimi institucijami.

Mladostniki sodelujejo na prostovoljni bazi, progam je nizkopražen. Delajo na odnosu. Do njih pristopijo na ulici. Zanima jih, kaj mladi želijo in jim to v določenem obsegu pomagajo uresničiti. Precej je skejtarjev, bmxarjev, akrobatov na skirojih; v preteklosti so tudi pomagali graditi rampe oz. poligone za naštete. Omogočijo jim udeležbo na skejterskih tekmovanjih ipd. Prirejajo piknike, nogometne turnirje, organizirajo taborjenja. Vzpostavili so ‘odprto’ delavnico za popravilo koles. Imajo delavnico 3D printanja oz. dela na CNC stroju. Ukvarjajo se z borilnimi veščinami, organizirajo turnirje v malem nogometu, lotijo se vrtnarjenja in še marsičesa. Prirejajo treninge življenjskih veščin, kako voditi gospodinjstvo, narediti zanj proračun, plačati položnice, pisati prošnje za stanovanje (in pri tem ne obupati) idr. Sodelujejo z organizacijami, ki oddajajo stanovanja, kajti stanovanje je v Berlinu težko dobiti – povpraševanje je večje od ponudbe.

Imajo veliko svobode pri tem, kaj bodo delali, brez težav dobijo denar tudi za razne tabore in druge projekte.

 

 1. 8. 2022: Kinderscutz Zentrum Berlin https://www.kinderschutz-zentrum-berlin.de/

V sklopu strokovne ekskurzije smo obiskali tudi ustanovo Kinderscutz Zentrum Berlin, program Svetovalni center Hohenschӧnhausen. Program sta predstavila ga. Martina Kaiser in g. Jürgen Werner, ki sta terapevta v tem centru.

Izvedeli smo, da center obstaja že petintrideset let, ustanovljen je bil kot svetovalni center za starše, ki potrebujejo pomoč in podporo pri vzgoji. Pomoč so dobili brezplačno in anonimno. Hitro so opazili potrebo po zavetišču za otroke; tja jih umaknejo na varno, nato pa dobijo oboji, otroci in starši, potrebno terapijo ali svetovanje. Pred dvajsetimi leti so odprli še eno enoto v predelu nekdanjega vzhodnega Berlina, kar je bil prvi tovrstni projekt na tem območju. Otroci so pri njih do enega leta, in sicer so vključeni otroci do 13. leta. V polovici primerov se ne morejo vrniti domov, zato jim poiščejo namestitev, kar poteka preko urada za otroke in sodišča. Določi se jim tudi skrbnika.

Z otroki preživljajo veliko časa zunaj in jih učijo osnovnih spretnosti, npr. voziti kolo, s čimer jim krepijo samozavest in občutek ponosa nase.

Obravnavo otrok nadaljujejo tudi, ko ti zapustijo namestitev.

Otroci pridejo do njih na lastno pobudo, v spremstvu socialnega delavca iz šole ali po nalogu sodišča, ko je to obveščeno o možnih zlorabah.

Center nudi multidisciplinarno obravnavo, strokovni tim določi, kaj se mora zgoditi, da se otrok lahko vrne domov. Starši vedno dobijo terapijo in če je ta uspešna, se lahko otrok vrne domov.

V večini primerov je problem fizično in psihično nasilje, spolne zlorabe ali nasilen odnos med starši. Dobivajo težke primere drugih svetovalnih služb v Berlinu. Večinoma jih financira vlada, sredstva pa si pridobivajo še z izvajanjem izobraževanj in supervizije, nekaj jih dobijo od sodnih kaznih, ki so namenjene raznim dobrodelnim in podobnim organizacijam, prispeva pa tudi lokalna skupnost.

Ga. Kaiser je predstavila svoje delo terapevtke, izvaja kombiniran terapevtski pristop (sistemska, analitična in vedenjska terapija). Za izvedbo terapije jo zaprosi oddelek za zdravje, starši morajo nanjo pristati. Najprej opravi »diagnostični« pogovor, nato dela z otrokom eno leto, čas se lahko po potrebi podaljša do dveh ali treh let, v težkih primeriš še dlje. Obravnava otroke od vrtca pa do 18. ali 21. leta. Pri delu si veliko pomaga z metodo igre.

 1. Werner je predstavil svoje delo družinskega terapevta, pri katerem je usmerjen v razumevanje družinske dinamike in ugotavljanje razlogov, zakaj prihaja do problematičnih vzgojnih ravnanj, ne da bi se z njimi strinjal. Staršem pomaga razumeti, zakaj se otroci vedejo na po mnenju staršev neprimeren način, da bi tako zmanjšali agresiven odziv na otrokovo vedenje. Opisal nam je konkreten primer iz svoje prakse. Tudi on uporablja metodo igre, predvsem da bi spoznal družinsko dinamiko.

Ogledali smo si prostore centra, posebej natančno pisarni obeh gostiteljev, ki sta opremljeni kot igralnici z raznimi igralnimi rekviziti in družabnimi igrami. Gostitelja sta tudi demonstrirala, kako uporabljata pripomočke za določen namen.

 1. 8. 2022: Wildwasser http://www.wildwasser-berlin.de/

Obisk Donye – terapevtske večkulturne stanovanjske skupine za dekleta

Ana Patricia Castro nam je najprej predstavila delovanje nemškega skrbstvenega sistema za mlade, ki nudi svetovanje in pomoč družinam, finančno pomoč družinam in mladostnikom, ureja področje rejništva in posvojitev, nudi pomoč otrokom in mladostnikom v stiski …

Sledila je predstavitev organizacije Wildwasser – feministične organizacije, ki nudi pomoč dekletom, žrtvam spolnega nasilja na več različnih nivojih:

 1. Svetovalni center
 2. Krizni center za dekleta, ki so doživela spolno nasilje. Tam lahko ostanejo do tri mesece in se v tem času odločijo, kam bodo odšla.
 3. Lahko se vrnejo tudi domov ali pa se odločijo in pridejo v stanovanjsko skupino. Donya je ena od teh skupin.
 4. Pomoč pri osamosvajanju; ko so dekleta dovolj samostojna, bivajo samostojno v stanovanju. Od dva- do trikrat na teden jih obišče socialni delavec, ki jim nudi pomoč in podporo pri strukturiranju dneva in reševanju kriznih situacijah. Vedno jim je na razpolago, lahko ga pokličejo, če so v stiski. Na koncu jim pomaga pri iskanju lastnega stanovanja, kar je v zadnjem času precej težko.
 5. Pomoč družinam
 6. Podporne skupine za žrtve spolnega nasilja
 7. Preventivno delo v šolah

Sledila je podrobnejša predstavitev Donye, kjer trenutno biva devet deklet. V skupino sprejemajo dekleta stara od 12 do 21 let, včasih tudi starejše. Imajo šest zaposlenih in ravno toliko študentk, ki jim pomagajo pri nočnem delu in pokrivanju vikendov.  Z njimi je tudi gospodinja.

Vedno so na strani deklet, jim verjamejo in jih podpirajo. Sodelujejo tudi z odvetniki, če se dekleta odločijo za tožbo nasilneža.

Poudarjajo, da so dobri odnosi z dekleti njihovo najpomembnejše orodje.

Feministična komponenta, ki jo poudarjajo, pomeni predvsem, da z dekleti delajo samo ženske, saj to zagotavlja varno okolje za stanovalke. Borijo se proti patriarhatu; dekleta in ženske osveščajo o tej problematiki in jim nudijo podporo. Zaradi večkulturnosti se srečujejo z različnimi zakoreninjenimi vzorci pri vzgoji deklet in drugo problematike, ki jih ti prinesejo s seboj.

Pomembna je participacija deklet; ta lahko sodelujejo pri sprejemanju nekaterih odločitev, ki omogočajo prijetno klimo v skupini, vedno pa sodelujejo z odraslimi, kadar gre za sprejemanje odločitev o njihovem življenju.

Šoli dajejo poseben pomen, je pa dekleta težko pripraviti, da bi jo redno obiskovala. Obstaja kar nekaj različnih projektov, ki jim pomagajo pridobiti vsaj osnovno izobrazbo in jim s tem omogočiti nadaljnje šolanje, če to želijo.

Skrbijo za dobro klimo v skupini; od tega, da so pazljivi pri sprejemih v skupino, ti lahko zelo vplivajo na dinamiko skupine, do tega, da je dovolj časa tudi za zabavo, izlete in druge prijetne stvari.

Pri svojem delu uporabljajo tudi travma pedagogiko, poudarjajo pomen spolne vzgoje. V skupini je dekletom ponujena psihoterapija.

Imajo dolgo čakalno vrsto.

Kasneje se nam je pridružilo dekle, ki je stanovanjsko skupino že zapustilo in biva samostojno v njihovi bivalni enoti, ter nam predstavilo svoj pogled na življenje v skupini.

Predstavitev smo zaključili z ogledom še ene stanovanjske skupine organizacije Wildwasser na drugi lokaciji.

 

Dostopnost