Skoči na glavno vsebino

OSNOVNA ŠOLA

 

Osnovna šola pri MDJ je glede na učne vsebine (učne načrte) običajna osnovna šola, glede na način izvajanja pouka pa posebna zlasti v:

– manjših razredih, v katerih je predvidoma 8 učencev,

– skrajšani šolski uri, ki je dolga 40 minut,

– učiteljicah in svetovalnih delavkah, ki so posebej usposobljene za pomoč učencem, ki jim je težko izpolniti zahteve v običajnih šolah

– veliko možnostih prilagajanja šolskih zahtev posameznemu učencu,

– vrsti dodatne učne pomoči pri razvijanju bralne pismenosti, spopadanju s specifičnimi učnimi težavami, učenju učenja, učinkovite izrabe prostega in delovnega časa itd.

– skrbi za prijetno počutje otrok v šoli – nagradnih izletih, praznovanju rojstnih dni.

 

Naši učenci se običajno soočajo z naslednjimi težavami:

– huda notranja stiska, bojazen, tesnoba, nizka samopodoba in samozavest, občutek nemoči, žalosti, jeze, manjvrednosti, krivde, brezupa, pomanjkanje interesov in izogibanje stikom in obremenitvam

– pogosto izostajanje od pouka, nesodelovanje pri pouku, motenje pouka, konflikti s sošolci in učitelji, uničevanje šolskega inventarja, nasilno vedenje, skratka, vse tisto, za kar šola izreka vzgojne opomine

– učne težave: specifične učne težave – npr. bralno-napisovalne, diskalkulija, ADHD – izrazito slabo predznanje, zaradi katerega učenec ne zmore nadgrajevati učne snovi (npr. slovenščina kot tuji jezik, izrazito nespodbudno domače okolje), slabša pozornost in koncentracija, nizka motivacija za šolsko delo, pomanjkanje delovnih navad v zvezi s šolo

– učenec nima več opore v svoji šoli (konflikti z učitelji in vrstniki, slabe ocene, upad motivacije za šolo)

– učenec težko učno funkcionira v velikih skupinah

– učenec potrebuje intenziven individualiziran pristop k učnemu delu in učenju socialnih veščin

– starši izkazujejo vsaj minimalno vzgojno moč, če gre za zunanjega učenca, drugače vzporedna namestitev v stanovanjsko skupino.
Obvezno učno snov za posamezni razred učitelji najprej prilagodijo luknjam v znanju. To je zlasti pomembno pri predmetih, kjer je ni mogoče slediti pouku, če učenec ne zna predhodne snovi (slovenščina in tuji jezik, matematika, kemija, fizika). Na srečo je to v majhnih skupinah premagljiva ovira. Šolske ure so 5 minut krajše, ker naši otroci pri pouku težko vzdržijo. Tako se pouk pri šestih šolskih urah konča pol ure prej.

Vsi otroci ne pridejo k nam z enakim predznanjem, delovnimi navadami in ne nazadnje tudi ne z enakimi poklicnimi željami, interesi in sposobnostmi. Zato je pomembno, da si glede na različnost otrok zastavljamo tudi nekoliko različne, nižje ali višje cilje glede znanja, ki naj bi ga učenec pri nas pridobil.

Učenci, ki to želijo, lahko naredijo domače naloge z našo pomočjo v šoli, v času dopolnilnega pouka. 

Kontakti:

– ZBORNICA: 059 099 540
– SVETOVALNA DELAVKA (VIDA KOKELJ): 059 099 545
– SVETOVALNA DELAVKA (TJAŠA STEINER): 059 099 541
– MOBILNI: 040 569 585
– email: osnovna-sola@mdj.si

Dostopnost